EN

فعال سازی آموزش الکترونیک

صفحه اصلی
در این شیوه آموزشی ، سیستم های حسابداری، دریافت و پرداخت، تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش و حقوق دستمزد به صورت گام به گام و فصل بندی شده آموزش داده می شود؛ کاربر می تواند با استفاده از فیلمها و تمرینات داده شده به شیوه کار با نرم افزار آشنا شود.
مشتریانی که نرم افزار سپیدار را تهیه کرده اند می توانند از دوره دوماهه آموزش الکترونیکی بصورت رایگان استفاده نمایند. مشتریان فرصت دارند تا ۶ ماه پس از خرید با مراجعه به سایت شرکت، درخواست فعالسازی آموزش الکترونیکی را ثبت نموده و پس از آن استفاده نمایند.
در صورتیکه آموزش الکترونیکی در این ۶ ماه فعال نشود یا تقاضای فعالسازی مجدد وجود داشته باشند، این سرویس با پرداخت هزینه امکان پذیر است.